Kolačići - Koristimo kolačiće u cilju poboljšanja svojih usluga, personalizovanja sadržaja i prikaza oglasa na osnovu vaših interesovanja. Nastavljajući sa korišćenjem naših usluga, slažete se sa upotrebom kolačića.
Saznaj više
OK

Uslovi korišćenja GO4YU HOMEPHONE usluge

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA GO4HOMEPHONE USLUGE
GO4YU, INC. (GO4YU)

1. Područje važenja

1.1. Za sve porudžbine preko naše internet prodavnice i sve poslovne odnose između Korisnika i GO4YU važe ovde navedeni Opšti uslovi poslovanja (OU). Drugačiji, protivurečni ili izmenjeni Opšti uslovi, čak i kada su primljeni k znanju, neće biti deo Ugovora, osim u slučaju izričite pismene saglasnosti sa njihovim važenjem.

1.2. Ovi Opšti uslovi važe i za sve ostale poslovne odnose između Korisnika i GO4YU, čak i bez izričitog navođenja istih.

1.3. Merodavna je važeća verzija u trenutku sklapanja Ugovora. Merodavna verzija nalazi se na internet portalu calling.go4yu.com ili se može naručiti telefonskim putem.

1.4. Potpisivanjem Ugovora Korisnik potvrđuje da je saglasan sa GO4YU Opštim uslovima i odredbama o zaštiti ličnih podataka.

2. Ugovorne strane

Ovi Opšti uslovi važe za Potrošače u smislu zakonske regulative o zaštiti potrošača. GO4YU ima pravo da za sve pakete od Korisnika zahteva sve neophodne podatke o identitetu i pravnoj i poslovnoj sposobnosti, tako što će Korisnik priložiti zvanična dokumenta poput lične isprave i prijave mesta boravka, kao i potvrde o pravu potpisivanja i zastupanja.

3. Izmene Opštih uslova i usluga

3.1. Izmene ovih Opštih uslova, ukoliko su isključivo povoljne po Korisnika, stupaju na snagu najranije sa istekom dana nakon dana objavljivanja. Ukoliko izmena ili izmene nisu isključivo povoljne po Korisnika, GO4YU će te izmene – ukoliko one ne važe isključivo za nove Korisnike – objaviti dva meseca pre stupanja na snagu.

3.2. Ukoliko Korisnik nije saglasan sa izmenama, ima pravo da do stupanja izmena na snagu vanredno i bez naknade raskine Ugovor. Raskid Ugovora stupa na snagu sa datumom prijema zahteva za raskid Ugovora na adresu GO4YU, Inc., 404 E. 1st Street #167, Long Beach, CA 90802 ili na email support@go4yu.com.

4. Sklapanje Ugovora

4.1. GO4YU ponuda je neobavezujuća i ostaje otvorena. GO4YU zadržava izričito pravo na uvođenje izmena. Svi podaci i informacije u cenovnicima na GO4YU internet portalu i u štampanim materijalima su neobavezujući.

4.2. Korisnik porudžbinom obavezujuće prihvata Ugovor. Prilikom elektronskog poručivanja robe, GO4YU će potvrditi važenje Ugovora.

4.3. GO4YU ima pravo ali ne i obavezu da u roku od dve nedelje prihvati Ugovor priložen porudžbini. U slučaju porudžbina odn. Ugovora prispelih elektronskim putem, GO4YU ima pravo da ih prihvati u roku od tri radna dana. Ukoliko u gore navedenim rokovima ne usledi pismena odbijenica s GO4YU strane, prispeli Ugovor smatra se prihvaćenim.

4.4. GO4YU arhivira Ugovor, a Korisniku putem elektronske pošte dostavlja podatke o porudžbini, GO4YU Opšte uslove kao i odredbe o zaštiti podataka sadržane u njima. Opšte uslove u svakom trenutku korisnik može pronaći na GO4YU portalu, odnosno u GO4YU poslovnici.

5. Usluge

5.1. GO4YU pruža usluge u oblasti telekomunikacija. U saradnji sa GO4YU D.O.O. (telekomunikaciono preduzeće iz Republike Srbije) nudimo usluge telefonije putem interneta, a preko posebnih VoIP telefonskih uređaja u mreži Telekoma Srbija. GO4Homephone usluga dostupna je samo preko GO4YU VoIP telefonskih uređaja i omogućava GO4Homephone Korisnicima sledeće:

 • Odlazne i dolazne pozive od/ka korisnicima fiksne mreže Telekoma Srbija, kao i korisnicima mobilne mreže Telekoma Srbija.
 • Odlazne i dolazne pozive od/ka korisnicima GO4Homephone i GO4YU Calling usluga. Korisnik bira nacionalni pozivni broj (npr. 011xxxxxx ili 064/065/066xxxxxx, ili 076xxxxxx), a zatim željeni broj. 

Pozivi u drugim mrežama (nacionalnim, međunarodnim, mobilnim ili fiksnim) odn. prema/sa drugim operaterima osim Telekoma Srbija nisu mogući niti dozvoljeni.

Pozivi prema hitnim službama (brojevi za hitnu pomoć i spasilačke službe) nisu mogući.

5.2. Usluge se mogu koristiti samo iz/na području Sjedninjenih Američkih Država (dalje u tekstu „SAD“). Usluge za odlazne i dolazne pozive od/ka korisnicima Telekoma Srbija moguće su samo na području SAD. Za interne pozive (unutar GO4YU mreže sa pozivnim brojem 076) ne postoje mesna ograničenja.

Navedeno područje je „područje važenja Ugovora“.

5.3. GO4Homephone usluga je „prepaid“ usluga sa ograničenim trajanjem korišćenja. Korisnik može da koristi GO4Homephone usluge u trajanju od 30 dana od kupovine paketa. Paket se sastoji od određenog broja minuta koje korisnik može iskoristiti u navedenom vremenskom periodu. Postoje paketi sa različitim brojem minuta za pozive.  

5.4. Korisnik ima mogućnosti i da kupi pretplatu u bilo kom trenutku.

5.5. Korisnik ima mogućnost da prenese neiskorišćene minute ukoliko pre isteka paketa kupi novi paket. Dozvoljena je kupovina različitih paketa.

5.6. Kao dodatne usluge nudimo sledeće:

 • Mogućnost konferencijskog poziva tri učesnika;
 • Funkcija stavljanja dolaznog poziva na čekanje;
 • Poziv na čekanju i obaveštenje o novom dolaznom pozivu u toku razgovora;
 • Identifikacija pozivaoca;
 • Ne uznemiravaj;
 • Lista poziva.

5.7. Obračunski interval iznosi jedan sekund. Pozivi unutar GO4YU mreže (od korisnika GO4YU ka korisniku GO4YU) su besplatni i neograničeni.

5.8. Korišćenje usluga moguće je isključivo putem GO4YU VoIP telefonskih uređaja. Korisnik može kupiti uređaj preko preduzeća GO4YU. Prvi broj dostavlja se uz telefon. Isporučeni telefonski uređaji su unapred programirani, te se podešavanja automatski instaliraju nakon prvog priključenja, a korisnik dobija uputstvo za korišćenja na srpskom/engleskom jeziku.

5.9. Usluge i GO4YU VoIP telefonske uređaje moguće je kupiti na našem internet portalu i direktno u GO4YU poslovnicama. Moguća je i kupovina preko zvaničnih distributivnih partnera. GO4YU stavlja na raspolaganje Korisnički servis (vidi tačku 20).

6. Internet portal / Internet prodavnica

6.1. Kupovina paketa, odn. sklapanje pretplate i kupovina GO4YU VoIP telefonskog uređaja mogući su i preko GO4YU internet portala i internet prodavnice koja je na njemu implementirana.

6.2. Aktivacija isporučenog GO4YU VoIP telefonskog uređaja vrše se po priključenju u napajanje električnom energijom i povezivanjem mrežnim kablom sa ruterom Korisnika.

6.3. U tu svrhu je neophodno da se Korisnik prilikom prvog korišćenja registruje i ostavi sledeće podatke:

 • Ime i prezime;
 • Adresa stanovanja i država;
 • Poštanski broj;
 • Broj telefona;
 • E-mail adresa;
 • Datum rođenja;
 • Adresa za isporuku.

6.4. Lični podaci koriste se za ispunjenje ugovornih obaveza i ne prosleđuju se trećim licima.

GO4YU koristi samo sledeće podatke korisnika:

a. osnovni podaci: ime i prezime, akademsko zvanje, adresa, korisnički broj i podaci za kontakt (npr. e-mail adresa), informacije o vrsti i sadržaju ugovornog odnosa sa GO4YU;

b. podaci za kontakt i saobraćaj: podaci koje GO4YU obrađuje za prosleđivanje poruke komunikacionoj mreži ili za obračune;

c. podaci o sadržaju i lokaciji;

d. ostali lični podaci koje Korisnik ili treće lice stave na raspolaganje preduzeću GO4YU prilikom sklapanja Ugovora ili tokom ugovornog odnosa: datum rođenja, zanimanje, podaci iz ličnog dokumenta, podaci za prenos sredstava, ovlašćenje za potpisivanje i zastupanje.

Pod pojmom ostalih ličnih podataka ne podrazumevaju se osetljivi podaci, osim ukoliko je sa Korisnikom izričito dogovoreno drugačije.

Korisnik je saglasan da GO4YU  koristi njegove osnovne podatke, podatke za kontakt i saobraćaj kao i ostale lične podatke za odgovarajuće ponude, usluge i dodatne usluge, kao i za personalizovanu ponudu telefonskih aparata, proizvoda ili usluga iz GO4YU asortimana.

Korisnik može u svakom trenutku da povuče saglasnost.

GO4YU načelno briše podatke o Korisniku po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije nakon prestanka svih zakonskih obaveza za čuvanjem podataka.

 • GO4YU niti čuva podatke o kreditnim karticama niti ih prosleđuje trećim licima, kao što načelno GO4YU nema pristup tim podacima.

6.5. Korisnik se obavezuje da u svakom trenutku dostavi ažurne podatke. Pogrešni ili neažurni podaci smatraju se isključivim propustom korisnika.

6.6. Korisniku se prilikom inicijalne registracije dodeljuje broj. Po isteku 30 dana od poslednje kupovine, odlazni i dolazni pozivi iz/ka mreži Telekoma Srbija neće više biti mogući i Korisnik gubi sve eventualno preostale minute. Korisnik i dalje ima mogućnost za obavljanje poziva iz/ka mreži GO4YU. Do 90 dana od poslednje kupovine Korisnik može ponovo da aktivira nalog (kupovinom novog paketa) bez dodatne naknade. Nakon toga važi kako je navedeno u tekstu. Ukoliko Korisnik unutar 90 dana od isteka paketa ili pretplate ne realizuje novi paket ili pretplatu, nalog se deaktivira i korisnik gubi i broj. Korisnik je u tom slučaju dužan da se ponovo registruje i uplati naknadu za aktivaciju.

Korisnik u svakom trenutku može sam da zatraži deaktivaciju naloga pozivom na broj 076-80-50-100 (ovaj broj dostupan je isključivo sa numeracije Korisnika GO4Homephone usluge) ili na 312-800-28-59 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko pozivate iz SAD) kao i putem e-mail adrese support@go4yu.com. U tom slučaju nalog ostaje aktivan do isteka uplaćenog perioda i deaktivira se automatski po isteku.     

7. Troškovi

7.1. Prilikom sklapanja Ugovora GO4YU ispostavlja račun u visini celokupne cene ponude.

7.2. Isporuka odn. uručenje vrši se tek nakon uplate celokupne cene ponude.

7.3. Rok za plaćanje računa je odmah. Roba se isporučuje tek nakon prijema celokupnog iznosa ponude.

7.4. Korisnik je obavezan da snosi sve troškove povezane sa naplatom potraživanja.

8. Način plaćanja

Korisnik u GO4YU internet prodavnici ima sledeće mogućnosti plaćanja:

 • Kreditna kartica

Terećenje kreditne kartice vrši se kada GO4YU prihvati ponudu.

 • Prenos sredstava / Plaćanja pouzeće

U ovom slučaju korisnik dobija e-mail poruku sa iznosom i podacima o računu GO4YU, kao i podacima za prenos sredstava. U slučaju plaćanja uplatnicom, potrebno je dostaviti preduzeću GO4YU potvrdu o uplati na e-mail (support@go4yu.com). Na određenim teritorijama moguće je plaćanje pouzećem.

Za Potrošače se porez na promet navodi prilikom neobavezujuće registracije, čim se na osnovu mesta boravka Korisnika izračuna pripadajuća stopa poreza.

9. Uslovi isporuke

9.1. Robu GO4YU šalje preko lokalnih poštanskih preduzeća ili kurirskih službi (npr. Shipping Easy). Slanje robe vrši se o trošku i na odgovornost korisnika. Troškovi transporta sadržani su u konačnoj ceni ponude.

9.2. Isporuka se vrši na adresu koju je korisnik naveo.

10. Prenos rizika – Izvršenje usluga

10.1. GO4YU šalje robu pod uslovima navedenim u tački 9.

10.2. Prilikom slanja kupljene robe opasnost od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na špeditera, službu za utovar i istovar ili na drugo lice ili organizaciju zaduženu za realizaciju isporuke.

10.3. Ukoliko Korisnik kasni sa preuzimanjem robe, roba se i dalje smatra isporučenom.

10.4. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proveri eventualna oštećenja robe i da ih bez odlaganja pismeno prijavi. Ukoliko oštećenje ne bude odmah prijavljeno, Korisnik gubi svaku dobrovoljnu garanciju. Korisnikovo zakonski utvrđeno pravo na garanciju i zakonska odgovornost preduzeća GO4YU ostaju na snazi.

10.5. Korisnik je saglasan da izvršenje poslova GO4YU može poveriti drugim preduzećima i službama.

11. Pravo na odustajanje i opoziv

11.1. Ukoliko je Korisnik potrošač, ima pravo da u roku od 14 dana bez navođenja razloga odustane od Ugovora sklopljenog na daljinu ili van poslovnih prostorija. Obaveštenje o odustajanju potrebno je u pismenoj formi ili elektronskom poštom dostaviti na sledeću adresu:

GO4YU, Inc.
404 E. 1st Street #167, Long Beach, CA 90802
E-mail: support@go4yu.com

11.2. Rok počinje onda kada Korisnik u potpunosti primi robu. U slučaju delimične isporuke robe, rok počinje sa prijemom poslednje isporuke, a u slučaju Ugovora o redovnim isporukama u određenom vremenskom periodu na dan kada korisnik primi prvu isporuku.

11.3. Prijemom isporuke smatra se i kada robu preuzme treće lice koje je korisnik za to ovlastio.

11.4. U slučaju odustajanja od kupovine Korisnik snosi troškove povratnog slanja. Rizik prilikom povratnog slanja snosi isključivo Korisnik. Korisnik snosi odgovornost i za eventualno oštećenje vraćene robe. GO4YU je u obavezi da u roku od 14 dana od prijema robe vrati već uplaćena sredstva, pri čemu zadržava pravo da vraćena sredstva umanji za iznos oštećene robe.

12. Garancija

12.1. Za fizička lica važe zakonske odredbe o garanciji.

12.2. Garantni rok prema potrošačima iznosi 12 meseci.

12.3. Teret dokazivanja navodnih potraživanja je u celosti na pravnom licu.

12.4. Za GO4YU VoIP telefonske uređaje pružamo garanciju od 12 meseci od dana kupovine.

13. Odricanje odgovornosti

13.1. Van oblasti primene Zakona o odgovornosti za proizvode odgovornost GO4YU ograničena je na predumišljaj i grubi nemar. Stoga je isključena odgovornost za blaži nemar, kao i nadoknada za oštećena koja odatle proizlaze ili za oštećenja imovine. Ovo ograničenje odgovornosti važi samo za pravna lica.

13.2. GO4YU ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitet internet konekcije ili neke druge mreže korisnika.

14. Raskid Ugovora

Ugovori zasnovani na predmetnim Opštim uslovima raskidaju se na sledeće načine:

 1. Ukoliko Korisnik ne dostavi blagovremeno podatke;
 2. Redovan raskid Ugovora;
 3. Vanredan raskid Ugovora;
 4. Smrt ugovorne strane;
 5. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom ugovorne strane
 6. Opštom obustavom usluga, koja može uslediti najranije tri meseca nakon što bude objavljena na internetu; ili
 7. Istekom ugovorenog vremena.

Odredbe o raskidu Ugovora u ovom smislu važe i za okončanje pojedinačnih usluga koje su ugovorne strane dodatno dogovorile.

15. Redovan raskid Ugovora

15.1. Ukoliko ne važe uslovi za vanredan raskid Ugovora i nije drugačije određeno odredbama o naplati, obe ugovorne strane na kraju svakog kalendarskog dana imaju pravo na raskid Ugovora uz poštovanje jednomesečnog otkaznog roka. Raskid Ugovora mora se u pismenoj formi dostaviti ugovornom partneru najmanje mesec dana pre predviđenog stupanja na snagu. U slučaju kasnijeg dostavljanja, raskid Ugovora stupa na snagu mesec dana po dostavi.

15.2. Ugovor o oročenim trajnim obavezama okončava se istekom ugovorenog roka i ne podleže redovnom raskidu Ugovora bilo koje od ugovornih strana.

16. Vanredan raskid Ugovora

16.1. Ukoliko su ispunjeni preduslovi shodno ovim stavovima, obe ugovorne strane mogu da raskinu ugovorni odnos do kraja bilo kog radnog dana. Raskid Ugovora mora u pismenoj formi biti upućen drugoj strani na dan predviđen za njegovo stupanje na snagu. Subota, Veliki petak, kao i 24. i 31. decembar ne važe kao radni dani.

16.2. GO4YU ima pravo da raskine Ugovor i blokira dalje korišćenje usluge ukoliko je nastavak ugovornog odnosa neprihvatljiv, dakle kada GO4YU ima pravo da uvede blokadu. To važi u sledećim slučajevima:

Kada:

1. GO4YU sazna za činjenice koje opravdavaju odbijanje zasnivanja ugovornog odnosa u skladu sa tačkom 4,

2. Korisnik izvrši povredu nekih drugih suštinskih ugovornih obaveza, naročito onih koje bi u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama opravdale gašenje naloga – po potrebi i na osnovu odluke nadležnog državnog organa,

3. Korisnik nije više pravno sposoban, a ne dostavi izjavu o odgovornosti eventualnog zakonskog zastupnika,

4. postoji sumnja da je posredi zloupotreba,

5. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da će usluge i s tim povezane usluge zloupotrebiti prvenstveno u smislu prevare ili da toleriše takvu vrstu zloupotrebe od strane trećih lica,

6. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da se ustupljeni priključak koristi za izbegavanje telekomunikacionih obaveza ili

7. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da usluge preduzeća GO4YU u cilju izbegavanja obaveza prvenstveno koristi treće lice, za koje važe razlozi za odbijanje Ugovora iz tačaka 1 do 8.

GO4YU ima pravo da Korisniku uputi delotvorno obaveštenje o raskidu Ugovora putem SMS ili e-mail poruke, ukoliko je Korisnik naveo tu adresu odn. SMS broj kao adresu za dostavu i saglasio se sa slanjem na tu e-mail adresu odn. SMS broj.

16.3. Korisnik ima pravo da raskine ugovorni odnos ukoliko neka od usluga navedena u odgovarajućim odredbama uprkos adekvatnom zahtevu nije ispoštovana u nekoj od ključnih tačaka i u periodu od najmanje dve nedelje. Pravo na vanredni raskid Ugovora ne važi ukoliko nedostatak predstavlja posledicu nedovoljnog napajanja na mestu priključka, a da je ugovorna strana znala ili morala znati za taj nedostatak prilikom sklapanja Ugovora, ili ukoliko raskid Ugovora usledi nakon popravke nedostatka.

17. Smrt ugovorne strane

Pravni naslednik ugovorne strane obavezan je da bez odlaganja obavesti GO4YU o smrti ugovorne strane. Ukoliko u roku od dve nedelje od obaveštenja o smrti treća strana ne podnese zahtev za preuzimanje ugovornog odnosa, Ugovor se smatra okončanim sa smrću ugovorne strane. Za plaćanja koja nastupe od trenutka smrti ugovorne strane do saopštenja smrti odgovaraju nasleđe i naslednici, bez obzira na druge odredbe.

18. Završne odredbe

18.1. Ovi Opšti uslovi podležu materijalnom pravu Savezne države Kalifornije.

18.2. Za sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za GO4YU.

18.3. Korisnik je obavezan da žalbe na ispostavljene račune uloži u roku od tri meseca od datuma ispostavljanja računa, u suprotnom se potraživanje smatra deklarativno priznatim. GO4YU će ukazati Korisniku na pomenuti rok, kao i na posledice u slučaju nepoštovanja. Ukoliko se, nakon što GO4YU izvrši proveru, žalba korisnika iz ugla GO4YU ispostavi kao neosnovana, Korisnik može da u roku od godinu dana od podnošenja žalbe podnese medijacijski postupak kod nadležnog regulativnog organa, pod pretnjom protivnog gubitka prava na ostvarenje žalbe, kao i da u roku od mesec dana od završetka medijacijskog postupka bez rezultata zatraži rešenje spora pravnim putem. Gore navedeni postupak provere navoda i medijacije spora ne utiče na nadležnost redovnih sudova. Ukoliko Korisnik ne izrazi primedbu u roku od tri meseca od prispeća računa, to se smatra prihvatanjem ispravnosti istog; takvo priznanje ne isključuje sudsko osporavanje.

18.4. Sva autorska prava na žig i trgovačku marku u vezi sa GO4YU uređajima i uslugama pripadaju isključivo preduzeću GO4YU.

18.5. Korisnički servis

Preduzeće GO4YU svim korisnicima GO4Homephone usluga stavlja na raspolaganje Korisnički servis.

 • Kontaktni podaci Korisničkog servisa

Podrška pri korišćenju GO4Homephone usluga stoji Vam na raspolaganju na e-mail adresi support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika GO4Homephone usluge) ili 312-800-28-59 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko zovete iz SAD), svakog dana, 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na portalu calling.go4yu.com. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz 076 mreže.

 • Prijava tehničkih smetnji

Korisnik je obavezan da u adekvatnom roku (ne duže od 24h od nastupanja) Korisničkom servisu GO4YU prijavi smetnju. Korisnik može pojavu tehničke smetnje da prijavi na e-mail adresu: support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076/80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa broja korisnika GO4Homephone ili GO4YU Calling usluge) ili 312-800-28-59 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko zovete iz SAD), svakog dana, 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na stranici calling.go4yu.com.

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA GO4HOMEPHONE USLUGE
KOMPANIJE GO4YU
 

1. Područje važenja

1.1. Za sve porudžbine preko naše internet prodavnice i sve poslovne odnose između Korisnika i GO4YU važe ovde navedeni Opšti uslovi poslovanja (OU). Drugačiji, protivurečni ili izmenjeni Opšti uslovi, čak i kada su primljeni k znanju, neće biti deo Ugovora, osim u slučaju izričite pismene saglasnosti sa njihovim važenjem. 

1.2. Ovi Opšti uslovi važe i za sve ostale poslovne odnose između Korisnika i GO4YU, čak i bez izričitog navođenja istih.

1.3. Merodavna je važeća verzija u trenutku sklapanja Ugovora. Merodavna verzija nalazi se na internet portalu calling.go4yu.com ili se može naručiti telefonskim putem.

1.4. Potpisivanjem Ugovora Korisnik potvrđuje da je saglasan sa GO4YU Opštim uslovima i odredbama o zaštiti ličnih podataka.

2. Ugovorne strane

Ovi Opšti uslovi važe za Potrošače u smislu zakonske regulative o zaštiti potrošača. GO4YU ima pravo da za sve pakete od Korisnika zahteva sve neophodne podatke o identitetu i pravnoj i poslovnoj sposobnosti, tako što će Korisnik priložiti zvanična dokumenta poput lične isprave i prijave mesta boravka, kao i potvrde o pravu potpisivanja i zastupanja.

3. Izmene Opštih uslova i usluga

3.1. Izmene ovih Opštih uslova, ukoliko su isključivo povoljne po Korisnika, stupaju na snagu najranije sa istekom dana nakon dana objavljivanja. Ukoliko izmena ili izmene nisu isključivo povoljne po Korisnika, GO4YU će te izmene – ukoliko one ne važe isključivo za nove Korisnike – objaviti dva meseca pre stupanja na snagu.

3.2. Ukoliko Korisnik nije saglasan sa izmenama, ima pravo da do stupanja izmena na snagu vanredno i bez naknade raskine Ugovor. Raskid Ugovora stupa na snagu sa datumom prijema zahteva za raskid Ugovora na adresu Vercon Media Inc, 1283 Godwick Dr, Mississauga, Ontario, Kanada ili na email support@go4yu.com.

4. Sklapanje Ugovora

4.1. GO4YU ponuda je neobavezujuća i ostaje otvorena. GO4YU zadržava izričito pravo na uvođenje izmena. Svi podaci i informacije u cenovnicima na GO4YU internet portalu i u štampanim materijalima su neobavezujući.

4.2. Korisnik porudžbinom obavezujuće prihvata Ugovor. Prilikom elektronskog poručivanja robe, GO4YU će potvrditi važenje Ugovora.

4.3. GO4YU ima pravo ali ne i obavezu da u roku od dve nedelje prihvati Ugovor priložen porudžbini. U slučaju porudžbina odn. Ugovora prispelih elektronskim putem, GO4YU ima pravo da ih prihvati u roku od tri radna dana. Ukoliko u gore navedenim rokovima ne usledi pismena odbijenica s GO4YU strane, prispeli Ugovor smatra se prihvaćenim.

4.4. GO4YU arhivira Ugovor, a Korisniku putem elektronske pošte dostavlja podatke o porudžbini, GO4YU Opšte uslove kao i odredbe o zaštiti podataka sadržane u njima. Opšte uslove u svakom trenutku korisnik može pronaći na GO4YU portalu, odnosno u GO4YU poslovnici.

5. Usluge

5.1. GO4YU pruža usluge u oblasti telekomunikacija. U saradnji sa GO4YU D.O.O. (telekomunikaciono preduzeće iz Republike Srbije) nudimo usluge telefonije putem interneta, a preko posebnih VoIP telefonskih uređaja u mreži Telekoma Srbija. GO4Homephone usluga dostupna je samo preko GO4YU VoIP telefonskih uređaja i omogućava GO4Homephone Korisnicima sledeće:

 • Odlazne i dolazne pozive od/ka korisnicima fiksne mreže Telekoma Srbija, kao i korisnicima mobilne mreže Telekoma Srbija.

 • Odlazne i dolazne pozive od/ka korisnicima GO4Homephone i GO4YU Calling usluga. Korisnik bira nacionalni pozivni broj (npr. 011xxxxxx ili 064/065/066xxxxxx, ili 076xxxxxx), a zatim željeni broj. 

Pozivi u drugim mrežama (nacionalnim, međunarodnim, mobilnim ili fiksnim) odn. prema/sa drugim operaterima osim Telekoma Srbija nisu mogući niti dozvoljeni.

Pozivi prema hitnim službama (brojevi za hitnu pomoć i spasilačke službe) nisu mogući.

5.2. Usluge se mogu koristiti samo iz/na području Kanade. Usluge za odlazne i dolazne pozive od/ka korisnicima Telekoma Srbija moguće su samo na području Kanade. Za interne pozive (unutar GO4YU mreže sa pozivnim brojem 076) ne postoje mesna ograničenja.

Navedeno područje je „područje važenja Ugovora“.

5.3. GO4Homephone usluga je „prepaid“ usluga sa ograničenim trajanjem korišćenja. Korisnik može da koristi GO4Homephone usluge u trajanju od 30 dana od kupovine paketa. Paket se sastoji od određenog broja minuta koje korisnik može iskoristiti u navedenom vremenskom periodu. Postoje paketi sa različitim brojem minuta za pozive.  

5.4.  Korisnik ima mogućnosti i da kupi pretplatu u bilo kom trenutku.

5.5. Korisnik ima mogućnost da prenese neiskorišćene minute ukoliko pre isteka paketa kupi novi paket. Dozvoljena je kupovina različitih paketa.

5.6. Kao dodatne usluge nudimo sledeće:

 • Mogućnost konferencijskog poziva tri učesnika;
 • Funkcija stavljanja dolaznog poziva na čekanje;
 • Poziv na čekanju i obaveštenje o novom dolaznom pozivu u toku razgovora;
 • Identifikacija pozivaoca;
 • Ne uznemiravaj;
 • Lista poziva.

5.7. Obračunski interval iznosi jedan sekund. Pozivi unutar GO4YU mreže (od korisnika GO4YU ka korisniku GO4YU) su besplatni i neograničeni.

5.8. Korišćenje usluga moguće je isključivo putem GO4YU VoIP telefonskih uređaja. Korisnik može kupiti uređaj preko preduzeća GO4YU. Prvi broj dostavlja se uz telefon. Isporučeni telefonski uređaji su unapred programirani, te se podešavanja automatski instaliraju nakon prvog priključenja, a korisnik dobija uputstvo za korišćenja na srpskom/engleskom jeziku.

5.9. Usluge i GO4YU VoIP telefonske uređaje moguće je kupiti na našem internet portalu i direktno u GO4YU poslovnicama. Moguća je i kupovina preko zvaničnih distributivnih partnera. GO4YU stavlja na raspolaganje Korisnički servis (vidi tačku 20).

6. Internet portal / Internet prodavnica

6.1. Kupovina paketa, odn. sklapanje pretplate i kupovina GO4YU VoIP telefonskog uređaja mogući su i preko GO4YU internet portala i internet prodavnice koja je na njemu implementirana.

6.2. Aktivacija isporučenog GO4YU VoIP telefonskog uređaja vrše se po priključenju u napajanje električnom energijom i povezivanjem mrežnim kablom sa ruterom Korisnika.

6.3. U tu svrhu je neophodno da se Korisnik prilikom prvog korišćenja registruje i ostavi sledeće podatke:

 • Ime i prezime;
 • Adresa stanovanja i država;
 • Poštanski broj;
 • Broj telefona;
 • E-mail adresa;
 • Datum rođenja;
 • Adresa za isporuku.

6.4. Lični podaci koriste se za ispunjenje ugovornih obaveza i ne prosleđuju se trećim licima.

GO4YU koristi samo sledeće podatke korisnika:

a. osnovni podaci: ime i prezime, akademsko zvanje, adresa, korisnički broj i podaci za kontakt (npr. e-mail adresa), informacije o vrsti i sadržaju ugovornog odnosa sa GO4YU;

b. podaci za kontakt i saobraćaj: podaci koje GO4YU obrađuje za prosleđivanje poruke komunikacionoj mreži ili za obračune;

c. podaci o sadržaju i lokaciji;

d. ostali lični podaci koje Korisnik ili treće lice stave na raspolaganje preduzeću GO4YU prilikom sklapanja Ugovora ili tokom ugovornog odnosa: datum rođenja, zanimanje, podaci iz ličnog dokumenta, podaci za prenos sredstava, ovlašćenje za potpisivanje i zastupanje.

Pod pojmom ostalih ličnih podataka ne podrazumevaju se osetljivi podaci, osim ukoliko je sa Korisnikom izričito dogovoreno drugačije.

Korisnik je saglasan da GO4YU  koristi njegove osnovne podatke, podatke za kontakt i saobraćaj kao i ostale lične podatke za odgovarajuće ponude, usluge i dodatne usluge, kao i za personalizovanu ponudu telefonskih aparata, proizvoda ili usluga iz GO4YU asortimana.

Korisnik može u svakom trenutku da povuče saglasnost.

GO4YU načelno briše podatke o Korisniku po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije nakon prestanka svih zakonskih obaveza za čuvanjem podataka.

 • GO4YU niti čuva podatke o kreditnim karticama niti ih prosleđuje trećim licima, kao što načelno GO4YU nema pristup tim podacima.

6.5. Korisnik se obavezuje da u svakom trenutku dostavi ažurne podatke. Pogrešni ili neažurni podaci smatraju se isključivim propustom korisnika.

6.6. Korisniku se prilikom inicijalne registracije dodeljuje broj. Po isteku 30 dana od poslednje kupovine, odlazni i dolazni pozivi iz/ka mreži Telekoma Srbija neće više biti mogući i Korisnik gubi sve eventualno preostale minute. Korisnik i dalje ima mogućnost za obavljanje poziva iz/ka mreži GO4YU. Do 90 dana od poslednje kupovine Korisnik može ponovo da aktivira nalog (kupovinom novog paketa) bez dodatne naknade. Nakon toga važi kako je navedeno u tekstu. Ukoliko Korisnik unutar 90 dana od isteka paketa ili pretplate ne realizuje novi paket ili pretplatu, nalog se deaktivira i korisnik gubi i broj. Korisnik je u tom slučaju dužan da se ponovo registruje i uplati naknadu za aktivaciju.

Korisnik u svakom trenutku može sam da zatraži deaktivaciju naloga pozivom na broj 076-80-50-100 (ovaj broj dostupan je isključivo sa numeracije Korisnika GO4Homephone usluge) ili na 647 849 12 39 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko pozivate iz Kanade) kao i putem e-mail adrese support@go4yu.com. U tom slučaju nalog ostaje aktivan do isteka uplaćenog perioda i deaktivira se automatski po isteku.     

7. Troškovi

7.1. Prilikom sklapanja Ugovora GO4YU ispostavlja račun u visini celokupne cene ponude.

7.2. Isporuka odn. uručenje vrši se tek nakon uplate celokupne cene ponude.

7.3. Rok za plaćanje računa je odmah. Roba se isporučuje tek nakon prijema celokupnog iznosa ponude.

7.4. Korisnik je obavezan da snosi sve troškove povezane sa naplatom potraživanja.

8. Način plaćanja

Korisnik u GO4YU internet prodavnici ima sledeće mogućnosti plaćanja:

 • Kreditna kartica
  • Terećenje kreditne kartice vrši se kada GO4YU prihvati ponudu.
 • Prenos sredstava / Plaćanja pouzećem
  • U ovom slučaju korisnik dobija e-mail poruku sa iznosom i podacima o računu GO4YU, kao i podacima za prenos sredstava. U slučaju plaćanja uplatnicom, potrebno je dostaviti preduzeću GO4YU potvrdu o uplati na e-mail (support@go4yu.com). Na određenim teritorijama moguće je plaćanje pouzećem.
  • Za Potrošače se porez na promet navodi prilikom neobavezujuće registracije, čim se na osnovu mesta boravka Korisnika izračuna pripadajuća stopa poreza.

9. Uslovi isporuke

9.1. Robu GO4YU šalje preko lokalnih poštanskih preduzeća ili kurirskih službi (npr. Shipping Easy). Slanje robe vrši se o trošku i na odgovornost korisnika. Troškovi transporta sadržani su u konačnoj ceni ponude.

9.2. Isporuka se vrši na adresu koju je korisnik naveo.

10. Prenos rizika – Izvršenje usluga

10.1. GO4YU šalje robu pod uslovima navedenim u tački 9.

10.2. Prilikom slanja kupljene robe opasnost od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na špeditera, službu za utovar i istovar ili na drugo lice ili organizaciju zaduženu za realizaciju isporuke.

10.3. Ukoliko Korisnik kasni sa preuzimanjem robe, roba se i dalje smatra isporučenom.

10.4. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proveri eventualna oštećenja robe i da ih bez odlaganja pismeno prijavi. Ukoliko oštećenje ne bude odmah prijavljeno, Korisnik gubi svaku dobrovoljnu garanciju. Korisnikovo zakonski utvrđeno pravo na garanciju i zakonska odgovornost preduzeća GO4YU ostaju na snazi.

10.5. Korisnik je saglasan da izvršenje poslova GO4YU može poveriti drugim preduzećima i službama.

11. Pravo na odustajanje i opoziv

11.1. Ukoliko je Korisnik potrošač, ima pravo da u roku od 14 dana bez navođenja razloga odustane od Ugovora sklopljenog na daljinu ili van poslovnih prostorija. Obaveštenje o odustajanju potrebno je u pismenoj formi ili elektronskom poštom dostaviti na sledeću adresu:

Vercon Media Inc,

1283 Godwick Dr, Mississauga, Ontario, Kanada             
E-mail: support@go4yu.com

11.2. Rok počinje onda kada Korisnik u potpunosti primi robu. U slučaju delimične isporuke robe, rok počinje sa prijemom poslednje isporuke, a u slučaju Ugovora o redovnim isporukama u određenom vremenskom periodu na dan kada korisnik primi prvu isporuku.

11.3. Prijemom isporuke smatra se i kada robu preuzme treće lice koje je korisnik za to ovlastio.

11.4. U slučaju odustajanja od kupovine Korisnik snosi troškove povratnog slanja. Rizik prilikom povratnog slanja snosi isključivo Korisnik. Korisnik snosi odgovornost i za eventualno oštećenje vraćene robe. GO4YU je u obavezi da u roku od 14 dana od prijema robe vrati već uplaćena sredstva, pri čemu zadržava pravo da vraćena sredstva umanji za iznos oštećene robe.

12. Garancija

12.1. Za fizička lica važe zakonske odredbe o garanciji.

12.2. Garantni rok prema potrošačima iznosi 12 meseci.

12.3. Teret dokazivanja navodnih potraživanja je u celosti na pravnom licu.

12.4. Za GO4YU VoIP telefonske uređaje pružamo garanciju od 12 meseci od dana kupovine.

13. Odricanje odgovornosti

13.1. Van oblasti primene Zakona o odgovornosti za proizvode odgovornost GO4YU ograničena je na predumišljaj i grubi nemar. Stoga je isključena odgovornost za blaži nemar, kao i nadoknada za oštećena koja odatle proizlaze ili za oštećenja imovine. Ovo ograničenje odgovornosti važi samo za pravna lica.

13.2. GO4YU ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitet internet konekcije ili neke druge mreže korisnika.

14. Raskid Ugovora

Ugovori zasnovani na predmetnim Opštim uslovima raskidaju se na sledeće načine:

 1. Ukoliko Korisnik ne dostavi blagovremeno podatke;
 2. Redovan raskid Ugovora;
 3. Vanredan raskid Ugovora;
 4. Smrt ugovorne strane;
 5. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom ugovorne strane;
 6. Opštom obustavom usluga, koja može uslediti najranije tri meseca nakon što bude objavljena na internetu; ili
 7. Istekom ugovorenog vremena.

Odredbe o raskidu Ugovora u ovom smislu važe i za okončanje pojedinačnih usluga koje su ugovorne strane dodatno dogovorile.

15. Redovan raskid Ugovora

15.1. Ukoliko ne važe uslovi za vanredan raskid Ugovora i nije drugačije određeno odredbama o naplati, obe ugovorne strane na kraju svakog kalendarskog dana imaju pravo na raskid Ugovora uz poštovanje jednomesečnog otkaznog roka. Raskid Ugovora mora se u pismenoj formi dostaviti ugovornom partneru najmanje mesec dana pre predviđenog stupanja na snagu. U slučaju kasnijeg dostavljanja, raskid Ugovora stupa na snagu mesec dana po dostavi.

15.2. Ugovor o oročenim trajnim obavezama okončava se istekom ugovorenog roka i ne podleže redovnom raskidu Ugovora bilo koje od ugovornih strana.

16. Vanredan raskid Ugovora

16.1. Ukoliko su ispunjeni preduslovi shodno ovim stavovima, obe ugovorne strane mogu da raskinu ugovorni odnos do kraja bilo kog radnog dana. Raskid Ugovora mora u pismenoj formi biti upućen drugoj strani na dan predviđen za njegovo stupanje na snagu. Subota, Veliki petak, kao i 24. i 31. decembar ne važe kao radni dani.

16.2. GO4YU ima pravo da raskine Ugovor i blokira dalje korišćenje usluge ukoliko je nastavak ugovornog odnosa neprihvatljiv, dakle kada GO4YU ima pravo da uvede blokadu. To važi u sledećim slučajevima:

Kada:

 1. GO4YU sazna za činjenice koje opravdavaju odbijanje zasnivanja ugovornog odnosa u skladu sa tačkom 4,
 2. Korisnik izvrši povredu nekih drugih suštinskih ugovornih obaveza, naročito onih koje bi u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama opravdale gašenje naloga – po potrebi i na osnovu odluke nadležnog državnog organa,
 3. Korisnik nije više pravno sposoban, a ne dostavi izjavu o odgovornosti eventualnog zakonskog zastupnika,
 4. postoji sumnja da je posredi zloupotreba, 
 5. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da će usluge i s tim povezane usluge zloupotrebiti prvenstveno u smislu prevare ili da toleriše takvu vrstu zloupotrebe od strane trećih lica,
 6. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da se ustupljeni priključak koristi za izbegavanje telekomunikacionih obaveza ili
 7. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da usluge preduzeća GO4YU u cilju izbegavanja obaveza prvenstveno koristi treće lice, za koje važe razlozi za odbijanje Ugovora iz tačaka 1 do 8.

GO4YU ima pravo da Korisniku uputi delotvorno obaveštenje o raskidu Ugovora putem SMS ili e-mail poruke, ukoliko je Korisnik naveo tu adresu odn. SMS broj kao adresu za dostavu i saglasio se sa slanjem na tu e-mail adresu odn. SMS broj.

16.3. Korisnik ima pravo da raskine ugovorni odnos ukoliko neka od usluga navedena u odgovarajućim odredbama uprkos adekvatnom zahtevu nije ispoštovana u nekoj od ključnih tačaka i u periodu od najmanje dve nedelje. Pravo na vanredni raskid Ugovora ne važi ukoliko nedostatak predstavlja posledicu nedovoljnog napajanja na mestu priključka, a da je ugovorna strana znala ili morala znati za taj nedostatak prilikom sklapanja Ugovora, ili ukoliko raskid Ugovora usledi nakon popravke nedostatka.

17. Smrt ugovorne strane

Pravni naslednik ugovorne strane obavezan je da bez odlaganja obavesti GO4YU o smrti ugovorne strane. Ukoliko u roku od dve nedelje od obaveštenja o smrti treća strana ne podnese zahtev za preuzimanje ugovornog odnosa, Ugovor se smatra okončanim sa smrću ugovorne strane. Za plaćanja koja nastupe od trenutka smrti ugovorne strane do saopštenja smrti odgovaraju nasleđe i naslednici, bez obzira na druge odredbe.

18. Završne odredbe

18.1. Ovi Opšti uslovi podležu materijalnom pravu Savezne države Kalifornije.

18.2. Za sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za GO4YU.

18.3. Korisnik je obavezan da žalbe na ispostavljene račune uloži u roku od tri meseca od datuma ispostavljanja računa, u suprotnom se potraživanje smatra deklarativno priznatim. GO4YU će ukazati Korisniku na pomenuti rok, kao i na posledice u slučaju nepoštovanja. Ukoliko se, nakon što GO4YU izvrši proveru, žalba korisnika iz ugla GO4YU ispostavi kao neosnovana, Korisnik može da u roku od godinu dana od podnošenja žalbe podnese medijacijski postupak kod nadležnog regulativnog organa, pod pretnjom protivnog gubitka prava na ostvarenje žalbe, kao i da u roku od mesec dana od završetka medijacijskog postupka bez rezultata zatraži rešenje spora pravnim putem. Gore navedeni postupak provere navoda i medijacije spora ne utiče na nadležnost redovnih sudova. Ukoliko Korisnik ne izrazi primedbu u roku od tri meseca od prispeća računa, to se smatra prihvatanjem ispravnosti istog; takvo priznanje ne isključuje sudsko osporavanje.

18.4. Sva autorska prava na žig i trgovačku marku u vezi sa GO4YU uređajima i uslugama pripadaju isključivo preduzeću GO4YU.

18.5. Korisnički servis Preduzeće GO4YU svim korisnicima GO4Homephone usluga stavlja na raspolaganje Korisnički servis.

 • Kontaktni podaci Korisničkog servisa

Podrška pri korišćenju GO4Homephone usluga stoji Vam na raspolaganju na e-mail adresi support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika GO4Homephone usluge) ili 647 849 12 39 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko zovete iz Kanade), svakog dana, 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na portalu calling.go4yu.com. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz 076 mreže.

 • Prijava tehničkih smetnji

Korisnik je obavezan da u adekvatnom roku (ne duže od 24h od nastupanja) Korisničkom servisu GO4YU prijavi smetnju. Korisnik može pojavu tehničke smetnje da prijavi na e-mail adresu: support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076/80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa broja korisnika GO4Homephone ili GO4YU Calling usluge) ili 647 849 12 39 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko zovete iz Kanade), svakog dana, 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na stranici calling.go4yu.com.

 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA GO4HOMEPHONE USLUGE

PREDUZEĆA GO4YU 

 

 

1. Područje važenja

1.1. Za sve porudžbine preko naše internet prodavnice i sve poslovne odnose između Korisnika i nas (uključujući i sklapanje Ugovora u poslovnim prostorijama naših distributivnih partnera) važe ovde navedeni Opšti uslovi poslovanja (OU). Drugačiji, protivurečni ili izmenjeni Opšti uslovi, čak i kada su primljeni k znanju, neće biti deo Ugovora, osim u slučaju izričite pismene saglasnosti sa njihovim važenjem.

1.2. Ovi Opšti uslovi važe i za sve ostale poslovne odnose između Korisnika i nas, čak i bez izričitog navođenja istih.

1.3. Merodavna je važeća verzija u trenutku sklapanja Ugovora. Merodavna verzija nalazi se na internet portalu calling.go4yu.comili se može naručiti telefonskim putem.

1.4. Potpisivanjem Ugovora Korisnik potvrđuje da je saglasan sa našim Opštim uslovima.

2. Ugovorne strane

Ovi Opšti uslovi važe za Fizička lica u smislu Zakona o zaštiti potrošača, a za Preduzeća samo u slučaju eksplicitno ponuđenih usluga. Ukoliko se u tekstu koji sledi ne navode pravna i fizička lica, odredba se odnosi na oba. GO4YU ima pravo da za sve pakete od Korisnika zahteva sve neophodne podatke o identitetu i pravnoj i poslovnoj sposobnosti, tako što će Korisnik priložiti zvanična dokumenta poput lične isprave i prijave mesta boravka, kao i potvrde o pravu potpisivanja i zastupanja.

3. Izmene Opštih uslova i usluga

3.1.    Izmene ovih Opštih uslova, ukoliko su isključivo povoljne po Korisnika, stupaju na snagu najranije sa istekom dana nakon dana objavljivanja. Ukoliko izmena ili izmene nisu isključivo povoljne po Korisnika, GO4YU će te izmene – ukoliko one ne važe isključivo za nove Korisnike – objaviti dva meseca pre stupanja na snagu. Suštinski sadržaj izmena koje nisu isključivo povoljne po Korisnika kao i napomena o članu 25. stavu 3. Zakona o telekomunikacijama (2003) biće Korisniku saopšteni najmanje mesec dana pre stupanja na snagu. Raskid Ugovora od strane Korisnika shodno članu 25. (3) Zakona o telekomunikacijama stupa na snagu sa datumom prijema kod nas, ukoliko Korisnik nije naveo drugačiji datum raskida Ugovora.

3.2.    Ukoliko Korisnik nije saglasan sa izmenama, ima pravo da do stupanja izmena na snagu vanredno i bez naknade raskine Ugovor. Raskid Ugovora stupa na snagu sa prijemom.

3.3.    Ukoliko GO4YU izvrši izmene u skladu sa članom 25. Zakona o telekomunikacijama, Korisnik će putem pošte biti obavešten o planiranim izmenama. Ukoliko je Korisnik dao saglasnost za prijem elektronskim putem, obaveštenje će mu biti dostavljeno u elektronskoj formi.

3.4.    Ukoliko GO4YU uvede izmene u skladu sa članom 25. Zakona o telekomunikacijama, Korisnik će o planiranim izmenama biti obavešten putem elektronske pošte.

4. Sklapanje Ugovora

4.1.  Naša ponuda je neobavezujuća i ostaje otvorena. Zadržavamo izričito pravo na uvođenje izmena. Svi podaci i informacije u cenovnicima na našem internet portalu i u štampanim materijalima su neobavezujući.

4.2.    Korisnik porudžbinom obavezujuće prihvata Ugovor. Prilikom elektronskog poručivanja robe, mi ćemo potvrditi važenje Ugovora.

4.3.    Imamo pravo ali ne i obavezu da u roku od dve nedelje prihvatimo Ugovor priložen porudžbini. U slučaju porudžbina odn. Ugovora prispelih elektronskim putem, imamo pravo da ih prihvatimo u roku od tri radna dana. Ukoliko u gore navedenim rokovima ne usledi pismena odbijenica s naše strane, prispeli Ugovor smatra se prihvaćenim.

4.4.    Mi pohranjujemo Ugovor, a Vama putem elektronske pošte dostavljamo podatke o porudžbini, naše Opšte uslove kao i odredbe o zaštiti podataka sadržane u njima. Opšte uslove u svakom trenutku možete pronaći i na ovoj stranici. Iz bezbednosnih razloga svojim starim porudžbinama ne možete pristupiti putem interneta.

5. Usluge

5.1.    GO4YU pruža usluge u oblasti telekomunikacija. U saradnji sa GO4YU DOO (telekomunikaciono preduzeće iz Republike Srbije) nudimo usluge telefonije putem interneta, a preko posebnih  VoIP telefonskih uređaja u mreži Telekoma Srbija.  GO4YU Homephone usluga dostupna je samo preko naših VoIP telefonskih uređaja i omogućava našim korisnicima sledeće:

•  Odlazne i dolazne pozive od/ka korisnicima fiksne mreže Telekoma Srbija, kao i korisnicima mobilne mreže Telekoma Srbija.

•  Odlazne i dolazne pozive od/ka korisnicima GO4YU Homephone   usluga. Korisnik bira nacionalni pozivni broj (npr. 0011xxxxxx ili 064/065/066xxxxxx, ili 076xxxxxx), a zatim željeni broj.

Pozivi u drugim mrežama (nacionalnim, međunarodnim, mobilnim ili fiksnim) odn. prema/sa drugim operaterima osim Telekoma Srbija nisu mogući niti dozvoljeni.

Pozivi prema hitnim službama (brojevi za hitnu pomoć i spasilačke službe) nisu mogući.

5.2.    Usluge se mogu koristiti samo iz/na području Evropske unije (osim Slovenije i Hrvatske), Švajcarske i Norveške. Usluge za odlazne i dolazne pozive od/ka korisnicima Telekoma Srbija moguće su samo na području Evropske unije (osim Slovenije i Hrvatske), Švajcarske i Norveške. Za interne pozive (unutar GO4YU mreže sa pozivnim brojem 076) ne postoje mesna ograničenja.

Navedeno područje je „područje važenja Ugovora“.

5.3.    GO4YU Homephone usluga je „prepaid“ usluga sa ograničenim trajanjem korišćenja. Korisnik može da koristi  GO4YU Homephone usluge u trajanju od 30 dana od kupovine paketa. Paket se sastoji od određenog broja minuta koje korisnik može iskoristiti u navedenom vremenskom periodu. Postoje paketi različitih veličina. 

5.4.    Korisnik ima mogućnosti i da kupi pretplatu. U tom slučaju korisnik može da neiskorišćene minute iz paketa u okviru pretplate prenese na naredni paket.

5.5.    Korisnik ima mogućnost da prenese neiskorišćene minute ukoliko pre isteka plana kupi novi paket. Dozvoljena je kupovina različitih paketa.

5.6.    Kao dodatne usluge nudimo sledeće:

• Mogućnost konferencijskog poziva;

• Funkcija stavljanja dolaznog poziva na čekanje;

• Poziv na čekanju i obaveštenje o novom dolaznom pozivu u toku razgovora;

• Identifikacija pozivaoca (CLIP);

• Lista poziva.

5.7. Obračunski interval iznosi jedan sekund. Pozivi unutar GO4YU mreže (od korisnika GO4YU ka korisniku GO4YU) su besplatni i neograničeni.

5.8.    Korišćenje usluga moguće je isključivo putem GO4YU telefonskih uređaja. Korisnik može kupiti uređaj preko preduzeća GO4YU. Prvi broj dostavlja se uz telefon. Isporučeni telefonski uređaji su unapred programirani, te se podešavanja automatski instaliraju nakon prvog priključenja, a korisnik dobija uputstvo za korišćenja na srpskom/nemačkom jeziku.

5.9.    Usluge i telefonske uređaje moguće je kupiti na našem internet portalu i direktno u našim poslovnicama. Moguća je i kupovina preko zvaničnih distributivnih partnera. GO4YU stavlja na raspolaganje Korisnički servis (vidi tačku 20).

6. Internet portal / Internet prodavnica

6.1.    Kupovina paketa, odn. sklapanje pretplate i kupovina VoIP telefonskog uređaja mogući su i preko našeg internet portala i internet prodavnice koja je na njemu implementirana.

6.2.    Aktivacija isporučenog telefona vrše se isključivo registracijom na našem internet portalu.

6.3.    U tu svrhu je neophodno da se Korisnik prilikom prvog korišćenja registruje i ostavi sledeće podatke:

•  Ime i prezime;

•  Adresa stanovanja i država;

•  Poštanski broj;

•  Broj telefona;

•  E-mail adresa;

•  Datum rođenja;

•  Adresa za isporuku.

6.4.    Lični podaci koriste se za ispunjenje ugovornih obaveza i ne prosleđuju se trećim licima.

GO4YU koristi samo sledeće podatke korisnika:

a. osnovni podaci: ime i prezime, akademsko zvanje, adresa, korisnički broj i podaci za kontakt (npr. e-mail adresa), informacije o vrsti i sadržaju ugovornog odnosa sa GO4YU i o bonitetu Korisnika (čl. 92. Zakona o telekomunikacijama, 2003);

b. podaci za kontakt i saobraćaj: podaci koje GO4YU obrađuje za prosleđivanje poruke komunikacionoj mreži ili za obračune (čl. 92. Zakona o telekomunikacijama, 2003);

c. podaci o sadržaju i lokaciji (čl. 92. Zakona o telekomunikacijama, 2003); d. ostali lični podaci koje Korisnik ili treće lice stave na raspolaganje preduzeću GO4YU prilikom sklapanja Ugovora ili tokom ugovornog odnosa: datum rođenja, zanimanje, podaci iz ličnog dokumenta, podaci za prenos sredstava, ovlašćenje za potpisivanje i zastupanje. Pod pojmom ostalih ličnih podataka ne podrazumevaju se osetljivi podaci u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (2000), osim ukoliko je sa Korisnikom izričito dogovoreno drugačije.

GO4YU koristi osnovne podatke Korisnika i podatke za kontakt i saobraćaj za vršenje komunikacionih usluga u okviru  člana 96. ff Zakona o telekomunikacijama (2003). Podatke o sadržaju i lokaciji Korisnika GO4YU obrađuje u smislu članova 101. i 102. Zakona o telekomunikacijama (2003). Ostale lične podatke Korisnika GO4YU koristi za realizaciju Ugovora.

Korisnik je saglasan da GO4YU  koristi njegove osnovne podatke, podatke za kontakt i saobraćaj kao i ostale lične podatke za odgovarajuće ponude, usluge i dodatne usluge, kao i za personalizovanu ponudu mobilnih telefona, proizvoda ili usluga iz GO4YU asortimana.

Korisnik može u svakom trenutku da povuče saglasnost.

GO4YU načelno briše osnovne podatke o Korisniku po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije nakon prestanka svih zakonskih obaveza za čuvanjem podataka, npr. prema članu 212. Privrednog zakonika ili članu 207f Saveznog propisa o doprinosima. GO4YU briše podatke za kontakt i saobraćaj Korisnika u skladu sa članom 99. Zakona o telekomunikacijama (2003) odmah po izvršenju prenosa sredstava i ukoliko u roku od tri meseca nema pismenih pritužbi na plaćanje. GO4YU ne briše podatke Korisnika ukoliko je blagovremeno podneta pritužba, u roku u kom je zakonski moguće osporiti obračun, ukoliko račun nije izmiren, u roku u kom je moguće realizovati pravo na naplatu ili do konačne odluke ukoliko je pokrenut postupak o visini naplate.

Podaci o sadržaju i lokaciji čuvaju se u skladu sa članovima 101. i 102. Zakona o telekomunikacijama (2003).

Korisnik se obavezuje da će lica sa kojima eventualno deli korišćenje svog priključka unapred obavestiti o obradi i saopštenju podataka za kontakt i saobraćaj. U slučaju povlačenja saglasnosti, na koju korisnik ima pravo u odnosu na GO4YU, GO4YU je obavezan da bez odlaganja realizuje brisanje dostavljenih podataka preko navedenih preduzeća.

GO4YU niti čuva podatke o kreditnim karticama niti ih prosleđuje trećim licima, kao što načelno GO4YU nema pristup tim podacima.

6.5.    Korisnik se obavezuje da u svakom trenutku dostavi ažurne podatke. Pogrešni ili neažurni podaci smatraju se isključivim propustom korisnika.

6.6.    Korisniku se prilikom inicijalne registracije dodeljuje broj. Po isteku 30 dana od poslednje kupovine, odlazni i dolazni pozivi iz/ka mreži Telekoma Srbija neće više biti mogući i Korisnik gubi sve eventualno preostale minute. Korisnik i dalje ima mogućnost za obavljanje poziva iz/ka mreži GO4YU. Do 90 dana od poslednje kupovine Korisnik može ponovo da aktivira nalog (kupovinom novog paketa) bez dodatne naknade. Nakon toga važi kako je navedeno u tekstu. Ukoliko Korisnik unutar 90 dana od isteka paketa ili pretplate ne realizuje novi paket ili pretplatu, nalog se deaktivira i korisnik gubi i broj. Korisnik je u tom slučaju dužan da se ponovo registruje i uplati naknadu za aktivaciju.

Korisnik može u svakom trenutku sam da zahteva deaktivaciju putem telefonskog broja 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati samo sa numeracije korisnika GO4YU Homephone usluga) ili na 43-720-228-336 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko zovete iz Austrije) ili na e-mail adresu support@go4yu.com, kao i da je samostalno izvrši na portalu calling.go4yu.com. U tom slučaju nalog ostaje aktivan do isteka uplaćenog perioda i automatski se deaktivira po isteku.

7. Troškovi

7.1.    Prilikom sklapanja Ugovora ispostavljamo račun u visini celokupne cene ponude.

7.2.    Isporuka odn. uručenje vrši se tek nakon uplate celokupne cene ponude.

7.3.    Ukoliko Korisnik naknadno inicira izmene, biće mu ispostavljen račun za dodatni angažman.

7.4.    Rok za plaćanje računa je odmah. Roba se isporučuje tek nakon prijema celokupnog iznosa ponude. Ukoliko korisnik kasni sa uplatom, primenjuju se sledeće odredbe:

• Za fizička lica u slučaju kašnjenja važi kamata od 4% godišnje

• U slučaju pravnih lica primenjuju se odredbe iz člana 456. Privrednog zakonika.

7.5.    Korisnik je obavezan da snosi sve troškove povezane sa naplatom potraživanja.

7.6.    U slučaju pretplate Korisnik je dužan da preda zasebno odobrenje za potraživanje sredstava putem terećenja. Ukoliko potraživani iznos ne bude uplaćen, odn. ukoliko nije moguća naplata, nalog i pristup korisnika se automatski suspenduju.

8. Način plaćanja

Korisnik u našoj internet prodavnici ima sledeće mogućnosti plaćanja:

• Kreditna kartica

Terećenje kreditne kartice vrši se kada GO4YU prihvati ponudu.

• Prenos sredstava / Plaćanja pouzećem

U ovom slučaju korisnik dobija e-mail poruku sa iznosom i podacima o računu GO4YU, kao i podacima za prenos sredstava. U slučaju plaćanja uplatnicom, potrebno je dostaviti preduzeću GO4YU potvrdu o uplati na e-mail (support@go4yu.com). Na određenim podnebljima moguće je plaćanje pouzećem.

Za preduzeća sve cene važe sa dodatkom poreza na promet. Za Fizička lica se porez na promet navodi prilikom neobavezujuće registracije, čim se na osnovu mesta boravka Korisnika izračuna pripadajuća stopa poreza.

9. Uslovi isporuke

9.1.    Robu šaljemo preko lokalnih poštanskih preduzeća ili kurirskih službi (npr. DHL). Slanje robe vrši se o trošku i na odgovornost korisnika. Troškovi transporta sadržani su u konačnoj ceni ponude.

9.2.    Isporuka se vrši na adresu koju je korisnik naveo.

9.3.    Samostalno fizičko preuzimanje robe koja je poručena putem interneta moguće je samo u Beču.

10. Zadržavanje vlasničkog prava

10.1. Poručena roba ostaje u vlasništvu GO4YU do potpune isplate.

10.2. U slučaju fizičkog lica zadržavamo pravo na vlasništvo kupljene robe do pune isplate iznosa po računu.

10.3. U slučaju pravnog lica zadržavamo pravo na vlasništvo kupljene robe do izmirenja svih još otvorenih potraživanja iz poslovnog odnosa sa poručiocem. Odgovarajuća sredstva za obezbeđenje potraživanja moguće je preneti na treća lica.

10.4. Korisnik ima pravo na kompenzaciju samo ukoliko su njegova potraživanja pravosnažno potvrđena ili ukoliko smo ih mi pismeno priznali. Osim toga Korisnik ima retenciono pravo samo ukoliko i u onoj meri u kojoj se njegovo potraživanje zasniva na istom ugovornom odnosu.

10.5. Ukoliko Korisnik kasni sa isplatom bilo kojih obaveza prema nama, rok za plaćanje svih postojećih potraživanja je odmah.

10.6. Korisnik je u obavezi da s pažnjom rukuje robom do potpune isplate i gašenja zadržanog prava na vlasništvo.

10.7. Osim toga je Korisnik obavezan da nas bez odlaganja obavesti o pristupu ili mogućem pristupu trećih lica, sve dok GO4YU zadržava pravo na vlasništvo nad opremom.

10.8. Imamo pravo na raskid Ugovora u slučaju da se korisnik ponaša protivno Ugovoru, a naročito u slučaju neplaćanja kupoprodajne cene.

11. Prenos rizika – Izvršenje usluga

11.1. GO4YU šalje robu pod uslovima navedenim u tački 8.

11.2. Prilikom slanja kupljene robe opasnost od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na špeditera, službu za utovar i istovar ili na drugo lice ili organizaciju zaduženu za realizaciju isporuke.

11.3. Ukoliko Korisnik kasni sa preuzimanjem robe, roba se i dalje smatra isporučenom.

11.4. Fizičko lice je dužan da prilikom preuzimanja proveri eventualna oštećenja robe i da ih bez odlaganja pismeno prijavi, za preduzeća vidi tačku 13.2. Ukoliko oštećenje ne bude odmah prijavljeno, Korisnik gubi svaku dobrovoljnu garanciju. Korisnikovo zakonski utvrđeno pravo na garanciju i zakonska odgovornost preduzeća GO4YU ostaju na snazi.

11.5. Korisnik je saglasan da izvršenje poslova možemo poveriti drugim preduzećima i službama.

12. Pravo na odustajanje i opoziv

12.1.  Ukoliko je korisnik fizičko lice, ima pravo da u skladu sa članom 11ff Zakona o zaštiti potrošača u roku od 14 dana bez navođenja razloga odustane od Ugovora sklopljenog na daljinu ili van poslovnih prostorija. Obaveštenje o odustajanju potrebno je u pismenoj formi ili elektronskom poštom dostaviti na sledeću adresu:                             GO4YU GmbH

Mariahilfer Strasse 103/8, 1060 Wien

E-mail: support@go4yu.com

12.2. Rok počinje onda kada Korisnik u potpunosti primi robu. U slučaju delimične isporuke robe, rok počinje sa prijemom poslednje isporuke, a u slučaju Ugovora o redovnim isporukama u određenom vremenskom periodu na dan kada korisnik primi prvu isporuku.

12.3. Prijemom isporuke smatra se i kada robu preuzme treće lice koje je korisnik za to ovlastio.

12.4.  U slučaju odustajanja od kupovine Korisnik snosi troškove povratnog slanja. Povraćaj robe mora biti realizovan u roku od 14 dana od odustajanja od kupovine i preko formulara koji se nalazi na internet portalu. Rizik prilikom povratnog slanja snosi isključivo Korisnik. Korisnik snosi odgovornost i za eventualno oštećenje vraćene robe. GO4YU je u obavezi da u roku od 14 dana od prijema robe vrati već uplaćena sredstva, pri čemu zadržava pravo da vraćena sredstva umanji za iznos oštećene robe.

13. Garancija

13.1. Za fizička lica važe zakonske odredbe o garanciji.

13.2.  Garantni rok prema potrošačima iznosi 2 godine. U slučaju Ugovora sa potrošačem koji podrazumeva otplatu na rate, taj se rok produžava do uplate poslednje rate, dok Korisnik zadržava pravo da iskoristi garanciju ukoliko je do tada prijavio nedostatak preduzeću GO4YU.

13.3. Teret dokazivanja navodnih potraživanja je u celosti na pravnom licu.

13.4.  Dodatno za telefonske uređaju pružamo garanciju od 12 meseci od dana kupovine.

14. Odricanje odgovornosti

14.1. Van oblasti primene Zakona o odgovornosti za proizvode naša odgovornost ograničena je na predumišljaj i grubi nemar. Stoga je isključena odgovornost za blaži nemar, kao i nadoknada za oštećena koja odatle proizlaze ili za oštećenja imovine. Ovo ograničenje odgovornosti važi samo za pravna lica.

14.2. GO4YU ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitet internet konekcije ili neke druge mreže korisnika.

15. Raskid Ugovora

Ugovori zasnovani na predmetnim Opštim uslovima raskidaju se na sledeće načine:

1. Ukoliko Korisnik ne dostavi blagovremeno podatke;

2. Redovan raskid Ugovora;

3. Vanredan raskid Ugovora;

4. Smrt ugovorne strane;

5. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom ugovorne strane;

6. Opštom obustavom usluga, koja može uslediti najranije tri meseca nakon što bude objavljena na internetu; ili

7. Istekom ugovorenog vremena.

Odredbe o raskidu Ugovora u ovom smislu važe i za okončanje pojedinačnih usluga koje su ugovorne strane dodatno dogovorile.

16. Redovan raskid Ugovora

16.1.  Ukoliko ne važe uslovi za vanredan raskid Ugovora i nije drugačije određeno odredbama o naplati, obe ugovorne strane na kraju kalendarske godine imaju pravo na raskid Ugovora uz poštovanje jednomesečnog otkaznog roka. Raskid Ugovora mora se u pismenoj formi dostaviti ugovornom partneru najmanje mesec dana pre predviđenog stupanja na snagu. U slučaju kasnijeg dostavljanja, raskid Ugovora stupa na snagu mesec dana po dostavi.

16.2. Ugovor o oročenim trajnim obavezama okončava se istekom ugovorenog roka i ne podleže redovnom raskidu Ugovora bilo koje od ugovornih strana.

17. Vanredan raskid Ugovora

17.1. Ukoliko su ispunjeni preduslovi shodno ovim stavovima, obe ugovorne strane mogu da raskinu ugovorni odnos do kraja bilo kog radnog dana. Raskid Ugovora mora u pismenoj formi biti upućen drugoj strani na dan predviđen za njegovo stupanje na snagu. Subota, Veliki petak, kao i 24. i 31. decembar ne važe kao radni dani.

17.2. GO4YU ima pravo da raskine Ugovor i blokira priključak ukoliko je nastavak ugovornog odnosa neprihvatljiv, dakle kada GO4YU ima pravo da uvede blokadu. To važi u sledećim slučajevima:

Kada

1. GO4YU sazna za činjenice koje opravdavaju odbijanje zasnivanja ugovornog odnosa u skladu sa tačkom 4,

2. Korisnik kasni sa uplatom u korist GO4YU, a nakon bezuspešne opomene pred blokadu i određivanja naknadnog roka od najmanje dve sedmice,

3. Korisnik izvrši povredu nekih drugih suštinskih ugovornih obaveza, naročito onih koje bi u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama opravdale gašenje naloga – po potrebi i na osnovu odluke nadležnog državnog organa,

4. Korisnik nije više pravno i poslovno sposoban, a ne dostavi izjavu o  odgovornosti eventualnog zakonskog zastupnika,

5. postoji sumnja da je posredi zloupotreba,

6. je to predviđeno ugovorima sa Telekomom Srbija; blokada se u tim slučajevima odnosi samo na usluge tog distributera ili provajdera,

7. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da će komunikacione usluge i s tim povezane usluge zloupotrebiti prvenstveno u smislu prevare ili da toleriše takvu vrstu zloupotrebe od strane trećih lica,

8. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da se ustupljeni priključak koristi za izbegavanje telekomunikacionih obaveza ili

9. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da usluge preduzeća GO4YU u cilju izbegavanja obaveza prvenstveno koristi treće lice, za koje važe razlozi za odbijanje Ugovora iz tačaka 1 do 8.

GO4YU ima pravo da Korisniku uputi delotvorno obaveštenje o raskidu Ugovora putem SMS ili e-mail poruke, ukoliko je Korisnik naveo tu adresu odn. SMS broj kao adresu za dostavu i saglasio se sa slanjem na tu e-mail adresu odn. SMS broj.

17.3. Korisnik ima pravo da raskine Ugovor ukoliko (i) navedeni obim usluga u nekoj suštinskoj tački uprkos prijavi nije ispoštovan u periodu od najmanje dve sedmice ili (ii) je uprkos sanaciji nedostatka dalje održavanje Ugovora za Korisnika neprihvatljivo. Osim toga postoji mogućnost vanrednog raskida Ugovora u skladu sa članom 25. Zakona o telekomunikacijama (2003). Pravo na vanredan raskid Ugovora ne važi ukoliko je nedostatak posledica nedovoljnog napajanja priključka i ugovorna strana je znala ili je morala znati za to prilikom sklapanja Ugovora, ili ukoliko raskid Ugovora usledi nakon sanacije nedostatka.

18. Smrt ugovorne strane

Pravni naslednik ugovorne strane obavezan je da bez odlaganja obavesti GO4YU o smrti ugovorne strane. Ukoliko u roku od dve nedelje od obaveštenja o smrti treća strana ne podnese zahtev za preuzimanje ugovornog odnosa, Ugovor se smatra okončanim sa smrću ugovorne strane. Za plaćanja koja nastupe od trenutka smrti ugovorne strane do saopštenja smrti odgovaraju nasleđe i naslednici, bez obzira na druge odredbe.

19. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom Korisnika

Ukoliko je nad imovinom Korisnika pokrenut stečajni postupak ili je odbijen zahtev za pokretanje stečajnog postupka zbog nedostatka sredstava za pokriće troškova, GO4YU ima pravo da suspenduje priključak ili da ograniči izvršenje usluga do podnošenja odgovarajuće garancije. Stečajni upravnik može da produži važenje Ugovora do pravosnažnog okončanja postupka. U tu svrhu je obavezan do u roku od 7 dana od pokretanja stečaja izvrši garanciju, odn. avansnu uplatu ili da podnese zahtev sa ličnom garancijom za sva plaćanja i vidove odštete od pokretanja stečajnog postupka. Ukoliko nije imenovan stečajni upravnik, Korisnik može u pisanoj formi da podnese zahtev za nastavkom ugovornog odnosa – pod uslovom da ugovorna strana u istom roku priloži garanciju ili avansnu uplatu. Važna napomena: Ukoliko korisnik ili stečajni upravni ne iskoristi navedeni rok pre njegovog isteka, GO4YU polazi od toga da nema interesovanja za nastavak ugovornog odnosa. U tom slučaju se ugovorni odnos okončava.

20.     Završne odredbe

20.1. Ovi Opšti uslovi podležu materijalnom pravu Republike Austrije. Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnoj kupoprodaji se ne primenjuje.

20.2.  Za sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za GO4YU.

20.3.  Za fizička lica to važi jedino utoliko što Korisnik ima adresu stanovanja, uobičajeno mesto boravka ili radno mesto u oblasti predmetno i mesno nadležnog suda dogovorenog u tački 12.2. Ukoliko Korisnik ima mesto boravka u inostranstvu, primenjuje se član 17. Odredbe (EZ) 44/2001 (EugVVO – sudska nadležnost i priznavanje izvršenja odluka u građanskim i trgovinskim sporovima) Saveta Evropske unije.   

20.4.  Korisnik je obavezan da žalbe na ispostavljene račune uloži u roku od tri meseca od datuma ispostavljanja računa, u suprotnom se potraživanje smatra deklarativno priznatim.  GO4YU će ukazati Korisniku na pomenuti rok, kao i na posledice u slučaju nepoštovanja. Ukoliko se, nakon što GO4YU izvrši proveru,  žalba korisnika iz ugla GO4YU ispostavi kao neosnovana, Korisnik može da u roku od godinu dana od podnošenja žalbe podnese medijacijski postupak kod nadležnog regulativnog organa (D.o.o. za regulisanje radio-televizije i telekomunikacije), pod pretnjom protivnog gubitka prava na ostvarenje žalbe, kao i da u roku od mesec dana od završetka medijacijskog postupka bez rezultata zatraži rešenje spora pravnim putem. Gore navedeni postupak provere navoda i medijacije spora ne utiče na nadležnost redovnih sudova. Ukoliko Korisnik ne izrazi primedbu u roku od tri meseca od prispeća računa, to se smatra prihvatanjem ispravnosti istog; takvo priznanje ne isključuje sudsko osporavanje.

20.5.  Bez uticaja na nadležnost redovnih sudova, Korisnik ima pravo da sporove ili pritužbe (po pitanju kvaliteta usluge, nezadovoljavajuće rešenih sporova o plaćanju ili navodne povrede Zakona o telekomunikacijama, 2003) iznese pred nadležni regulativni organ. Korisnik je dužan da zahtev medijacijskom organu podnese u roku od mesec dana od prijema pismenog odgovora GO4YU na iznetu pritužbu na račun ili na drugi vid žalbe Korisnika. Medijacijski postupak moguć je samo ukoliko se žalba odnosi na neku telekomunikacionu uslugu. Formular neophodan za navedeni postupak kao i detaljnije informacije o toku, preduslovima i eventualnim troškovima medijacijskog postupka možete pronaći na stranici: www.rtr.at/schlichtungsstelle.

20.6. Ukoliko neke odredbe iz ovih Opštih uslova ili Ugovora sa Korisnikom postanu nevažeće, biće zamenjene odredbama slične svrhe. To ne utiče na važenje ostatka Ugovora.

20.7.  Sva autorska prava na žig i trgovačku marku u vezi sa GO4YU uređajima i uslugama pripadaju isključivo preduzeću GO4YU.

20.8. Korisnički servis

Preduzeće GO4YU GmbH svim korisnicima GO4YU Homephone usluga stavlja na raspolaganje Korisnički servis.

•  Kontaktni podaci Korisničkog servisa

Podrška pri korišćenju GO4YU Homephone usluga stoji Vam na raspolaganju na e-mail adresi support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika GO4YU Homephone usluge) ili 43-720-228-336 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko zovete iz Austrije), svakog dana, 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na portalu calling.go4yu.com. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz 076 mreže.

•  Prijava tehničkih smetnji

Korisnik je obavezan da u adekvatnom roku (ne duže od 24h od nastupanja) Korisničkom servisu GO4YU prijavi smetnju. Korisnik može pojavu tehničke smetnje da prijavi na e-mail adresu: support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076/80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa boja korisnika GO4YU Homephone ili GO4YU Calling usluge) ili 43-720-228-336 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko zovete iz Austrije), svakog dana, 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na stranici calling.go4yu.com.

GO4YU će u najskorijem mogućem roku ukloniti tehničke smetnje.